Фантазија за два пуковника и базен /  Марио де Карваљо. - Београд : Дерета, 2011. - 171 стр.; 21 cm

januar2018

 

Два пуковника, који су некада ратовали у прекоморским колонијалним биткама, сада у пензији, повлаче се у португалску покрајину Алентехо. Један од њих гради базен, око кога почињу да се одвијају разни догађаји...

Кар­ва­љо бри­љант­но осли­ка­ва пор­ту­гал­ску по­тре­бу да се рас­пра­вља о све­му, ве­шти­ну ко­ја кра­си Пор­ту­гал­це и ко­ју они оби­ла­то ко­ри­сте. При­ча о два при­ја­те­ља за­сме­ја­ва нас сво­јом па­ро­ди­јом и го­ми­ла­њем ра­зних еле­ме­на­та: исти­ни­тог и ла­жног, ре­ал­ног и фан­та­стич­ног, анег­до­та и му­дре ар­гу­мен­та­ције. Ако би­смо тра­жи­ли ин­спи­ра­ци­ју за овај ро­ман, мо­ра­ли би­смо оти­ћи у XIX век, и мо­жда још ви­ше у про­шлост. Овај ро­ман до­но­си нам ра­бле­ов­ски смех и на­ра­тив­ну ве­шти­ну Три­стра­ма Шен­ди­ја. И, што је још ва­жни­је, ово је при­ча о Пор­ту­гал­ци­ма, али ско­ро сва­ка ре­че­ни­ца у њој као да го­во­ри о ствар­но­сти у ко­јој жи­ви до­ма­ћи чи­та­лац.

 

    "Твоја нас речима књига учи много чему новом и истинитом, само кад би истинито било ново и кад би ново било истинито."   

shadow line

ХАЈНРИХ ВОС

Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com